• Dr. John Watson:You do seem...
  • Sherlock Holmes:Excited?
  • Dr. John Watson:Manic.
  • Sherlock Holmes:I am.
  • Dr. John Watson:Verging on...
  • Sherlock Holmes:Ecstatic?
  • Dr. John Watson:Psychotic.
  • Dr. John Watson:[pause] I should've brought you a sedative.